به عنوان بازار آزاد به ارزش پاره پاره کننده جیک جیک